DADA.BG -  Microsoft обучение и сертификат | Cisco курсове | IT курс

DADA.BG е най-големият, базиран в София доставчик на присъствени и дистанционни IT обучения. Изберете своя Microsoft курс и вземете сертификат

Декларация

На ръководството на “АСАП” ЕООД
за политика по качество и информационна сигурност

Ръководството на “АСАП” ЕООД се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги при пълно задоволяване изискванията на клиентите и обществото. Ефективното управление и минимизиране на вредните въздействия върху информационната сигурност са част от цялата политика и стратегия на фирмата.

Ръководството приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания, отнасящи се до създаване на услугите, и опазване на информационната сигурност.

Ръководството поема ангажименти за изпълнение на:

Политика по качеството

Политика по информационна сигурност на “АСАП” ЕООД

“АСАП” ЕООД внедрява и поддържа ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ, съответстваща на изискванията на ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2005. “АСАП” ЕООД възприема процесния подход за създаването и поддържането на интегрираната система. Осъществява коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това извършва определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството на услугите и информационната сигурност.

Ръководството на “АСАП” ЕООД приема да спазва приложимите законови и други доброволно приети изисквания относно услугите, които пуска на пазара. Внедрява и поддържа интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност. Периодично оценяваме ефективността на системата.

Ръководството на “АСАП” ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

Като Управител на “АСАП” ЕООД, от мое име и от името на цялото Ръководство

ДЕКЛАРИРАМ :

Участие и отговорност в осъществяването на обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ и постоянно преразглеждане за адекватност.

15.08.2013 г.

Управител:..........................
/П.Зюмбилев/

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/4475 111.